درک روایت و فیلم

40,000  تومان

پیشگامان نشانه‌شناسی

28,000  تومان

راهگشای ترجمه

22,000  تومان

کتاب زبان, بافت و متن

24,000  تومان

کتاب نشانه شناسی و زبان شناسی

18,000  تومان

کتاب ایدئولوژی و گفتمان

11,500  تومان

کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی

16,000  تومان