زیبایی‌شناسی‌زدایی؛ رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی‌شناسی

25,000  تومان

بررسی ساختاری روایت در خواب‌های صوفیه

29,000  تومان

درک روایت و فیلم

50,000  تومان

کتاب شناخت نگری در ادبیات داستانی

29,000  تومان