زیبایی‌شناسی‌زدایی؛ رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی‌شناسی

25,000  تومان

دریدا؛ فلسفه و پرسش از ذات دانشگاه

22,000  تومان

مبانی فلسفی منطق

22,000  تومان

نابغۀ درون همۀ ما

20,000  تومان

سیر نشانه‌شناسی

32,000  تومان

خاستگاه زبان

24,000  تومان

فرهنگ واژگان شاهنامه

50,000  تومان

بررسی ساختاری روایت در خواب‌های صوفیه

29,000  تومان

روش تحقیق در علوم انسانی

32,000  تومان

درک روایت و فیلم

50,000  تومان

پیشگامان نشانه‌شناسی

34,000  تومان

راهگشای ترجمه

27,000  تومان

زبان, بافت و متن

26,000  تومان

کتاب جشن نامه دکتر کورش صفوی

41,000  تومان

کتاب شناخت نگری در ادبیات داستانی

29,000  تومان

کتاب روش تحقیق

12,000  تومان

کتاب نشانه شناسی و زبان شناسی

29,000  تومان

کتاب ایدئولوژی و گفتمان

19,000  تومان

کتاب استعاره در فرهنگ

40,000  تومان

کتاب دستور تحلیلی زبان فارسی

19,000  تومان